top of page

Regulamin

oraz

Polityka Prywatności

 Regulamin szkoleń ONLINE 

 1. Regulamin, który czytasz (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług online (usług elektronicznych w postaci szkoleń online zwanych dalej „Szkoleniem”) przez INTEGRA CONSULTING POLAND Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Górki 7, 60-204 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000443804, NIP 779-241-03-02, zwana dalej "Organizator”.

 2. Szkolenie świadczone w ramach kursu hrin.pl trwa 5 godzin zegarowych i jego cena obejmuje: zdalny udział w szkoleniu, dostęp do aplikacji mobilnej MAS, zestaw materiałów szkoleniowych online, certyfikat ukończenia szkolenia.

 3. By wziąć udział w szkoleniu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej, a także adresu e-mail, na które założone zostanie konto. Podczas korzystania z Usług online zabronione jest dostarczanie przez użytkowników treści bezprawnych.

 4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Organizatora poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.hrin.pl, oraz potwierdzenie przez Organizatora jego otrzymania. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli lista uczestników będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni kalendarzowe przed terminem szkolenia.

 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 5 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.

 8. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie przed szkoleniem faktury pro forma przesłanej na podany przez uczestnika adres e-mail.

 9. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Organizatora nr 56 1090 1346 0000 0001 1697 7801 najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dni otrzymania faktury pro forma za udział w szkoleniu (decyduje data wysłania faktury drogą elektroniczną).

 10. W dniu zaksięgowania wpłaty Uczestnik szkolenia otrzyma na podany adres e-mail dostęp do szkolenia online oraz aplikacji MAS wraz z hasłem do logowania. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia i przesłana elektronicznie na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.

 11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 lub więcej dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną na adres biuro@integra-consulting.pl. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Organizatora.

 12. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za udział w szkoleniu.

 13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową

 14. Reklamacje dotyczące szkoleń można składać na adres biuro@integra-consulting.pl do 14 dni kalendarzowych od daty szkolenia.

 15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością INTEGRA CONSULTING POLAND Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Górki 7, 60-204 Poznań, zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.

 16. Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 17. Administratorem tychże Danych Osobowych powstałych w związku z realizacją szkoleń będzie do momentu zakończenia ich przechowywania jest INTEGRA CONSULTING POLAND Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Górki 7, 60-204 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000443804, NIP 779-241-03-02. Dane osobowe przetwarzane będą przez INTEGRA CONSULTING POLAND Sp. z o.o. sp.k., wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Usługi

 18. Wszelkie informacje dot. polityki przetwarzania danych osobowych są przedstawione w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym na naszej stronie internetowej www.integra-consulting.pl

Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Integra Consulting Poland sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górki 7, 60-204 Poznań; NIP: 779-241-03-02, REGON: 302302842, Numer KRS: 0000443804.

 2. Kontakt jest możliwy pod adresem:

 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • dokonywania analiz oraz badań statystycznych, które zapewnią bieżące udoskonalanie usług służących do dopasowania treści do Twoich potrzeb bądź zainteresowań – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie badań w celu ulepszenia oferowanych usług)

  • obsługi zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 5. Zbieramy tylko te dane, które nam są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, tj: IP, geolokalizacja oraz dane zawarte w formularzu kontaktowym. Twoje dane nie podlegają profilowaniu, to jest automatycznemu podejmowaniu decyzji na ich podstawie.

 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Odbiorcą Państwa danych (podmiotem przetwarzającym) może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie bezpieczeństwa, podmiot w zakresie bezpieczeństwa CRM, przedstawiciel klienta zlecającego rekrutację.

 7. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom współpracującym- tj. podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych).

 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W przypadku zbierania danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 9. Pamiętaj, masz prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych – tzn. możesz uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak to możesz:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Ponadto możesz uzyskać kopie swoich danych osobowych.

  • sprostowania danych – tzn, że możesz żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia

  • usunięcia danych – tzn. że masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że niektóre dane nie możemy usunąć o czym Cię poinformujemy, jeżeli będzie taka potrzeba. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Integra Consulting.

  • ograniczenia przetwarzania – tzn. że masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

  • przenoszenia danych – tzn. że masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Możesz również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi. Pamiętaj, że zrealizujemy Twoje prawa o ile będą możliwość techniczne.

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – tzn że możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

 10. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę możesz wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 11. Informujemy również, iż zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

 12. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 13. Integra Consulting Poland Sp z o.o. Sp.k. jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 14. Wykorzystujemy pliki (cookies) w celu:

 15. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

 16. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 17. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

 18. Na stronie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Jeżeli chcesz zablokować udostępnianie informacji o aktywności na stronie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl&ref_topic=2919631

 19. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 20. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

bottom of page